Letní biják - Soutěž

1. ORGANIZACE SOUTĚŽE

 

1.1. Organizátor Soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže „Letní biják - soutěž“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost Dream PRO, s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha, zapsané pod spisovou značkou C 198981/MSPH Městský soud v Praze (dále pouze jako Organizátor)
Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky.
 

1.2. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky a která splní tyto podmínky soutěže (dále pouze jako Soutěžící). Počet soutěžních odpovědí od jednoho Soutěžícího je limitován na jednu odpověď (komentář s odpovědí na soutěžní otázku). Pokud soutěžící odpoví vícekrát, bude se za platný považovat pouze komentář, který je napsán dříve. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu k Organizátorovi Soutěže a osoby blízké těmto osobám či osoby spolupracující na této Soutěži. Soutěžící je seznámen s podmínkami a účastí v Soutěži Soutěžící projevuje svou vůli být Podmínkami vázán.
 

2. PRINCIPY SOUTĚŽE

2.1. Soutěžní příspěvek

Na Facebook profilu https://www.facebook.com/DreamPROCZ bude uveřejněn soutěžní příspěvek s úkolem pro Soutěžícího. Soutěžící následně vloží svůj komentář pod soutěžní příspěvek.
 

2.2. Podmínky účasti v Soutěži 

Podmínkou účasti v Soutěži je dodržení těchto bodů:

1. Soutěžící musí dát "like" na soutěžní příspěvek.
2. A zároveň odpovědět na soutěžní otázku: "Do komentáře nám napište, kdy naposledy jste byli v letním kině a co zrovna dávali?"

 

2.3. Určení výherce Soutěže

Výhercem se stává Soutěžící, který bude dne 30. 07. 2020 vylosován Organizátorem soutěže.
 

2.4. Doba trvání Soutěže

Soutěž probíhá v období 25. 07. 2020 - 29. 07. 2020 a končí v 18:00 posledního dne trvání Soutěže („Ukončení Soutěže“).
 

2.5. Vyhlášení Soutěže

Soutěž bude ukončena 29. 07. 2020 v 18:00. Vyhodnocení nastane do 30. 07. 2020. Organizátor zveřejní jméno a příjmení vítěze v komentáři pod soutěžním příspěvkem. Pokud výherce nebude reagovat soukromou zprávou na Facebook https://www.facebook.com/DreamPROCZ do 24 hodin od zveřejnění vítězů, propadá výhra automaticky ve prospěch Organizátora soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny těchto pravidel, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob, nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo sociální sítě Facebook.
 

2.6. Cena a její předání

Vítěz získá:

  • 2x vstupenku na Letní biják, zapůjčení 2 židlí, rezervace míst v prvních řadách a láhev vína.
     

Výherce se musí ohlásit do 24 hodin od vyhlášení vítěze. Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Cenu obdrží výherce na místě konání akce Letní biják. Nepodaří-li se Cenu předat bez zavinění na straně Organizátora, uplatní se postup popsaný v čl. 2.5.  
 

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním odpovědi (komentáře) a vstupem do soutěže Soutěžící Organizátorovi vyjadřuje souhlas s právem Organizátora s bezplatným využitím jejich osobních údajů, obrázkových a zvukových záznamů týkajících se Soutěžícího a jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení a Organizátor je tak oprávněn Soutěžícího, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím e-mailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu Soutěžícího.
Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

3.2. Právo Organizátora měnit Podmínky Soutěže

Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit tyto Podmínky. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadnou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným Soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpověď (komentář) nepovažuje a výherní.
 

3.3. Právní rámec

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jeho právní úpravou.
 

3.4. Oprávnění Organizátora

Ve všech sporných otázkách týkajících se Soutěže je posouzení sporné situace vyhrazeno Organizátorovi.  
 

4. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli Soutěžícímu jakékoli jiné závazky a těmto z účasti na Soutěži nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.  
 

5. ÚČINNOST A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK

Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových stránkách www.dreampro.cz/letni-bijak_soutez.
Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 25. 07. 2020.
Tyto Podmínky jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání Soutěže na webové stránce www.dreampro.cz/letni-bijak_soutez.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

Akce které měly koule

Eurowag Vánoce

Eurowag Vánoce

Řidiči společnosti Eurowag letos trávili Vánoce společně. Mrzlo, sněžilo, ale nálada byla skvělá.

Centropol Letní párty 2021

Centropol Letní párty 2021

Pro zaměstnance společnosti Centropol jsme připravili zaměstnanecký den s podtitulem „S úsměvem jde všechno líp“