Provozní a návštěvní řád

Zakoupením balíčku posezení či vstupenky a vstupem do prostor konání akce Mejdan na střeše návštěvník vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto NÁVŠTĚVNÍHO A PROVOZNÍHO ŘÁDU. Návštěvní a provozní řád se vztahuje pro konání akce Mejdan na střeše v areálu OC Forum Ústí nad Labem a Kclubu.

 1. Návštěvník Mejdanu na střeše je povinen se na vyzvání prokázat členovi ochranky či organizátorovi platnou vstupenkou a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v prostorách pořádání akce.
 2. V případě zakoupení platné vstupenky je návštěvník povinen na vyzvání prokázat členovi ochranky či organizátorovi platný doklad o zakoupení a je povinen si jej u sebe ponechat po celou dobu pobytu v prostorách pořádání akce.
 3. Návštěvník je povinen řídit se ustanoveními návštěvního a provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla bezpečnosti, slušného chování a dbát na pořádek a čistotu. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe.
 4. Provozovatel - společnost Dream PRO, s.r.o. (dále jen jako Provozovatel) si vyhrazuje právo vykázat zákazníka z prostor akce Mejdan na střeše při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu a to bez nároku na vrácení peněz.
 5. Návštěvník je povinen dbát pokynů členů ochranky a provozovatele při vstupu na akci, při samotné projekci a také při odchodu z akce.
 6. Návštěvník vstupem do prostoru akce Mejdan na střeše (v prostorách OC Forum a v Kclubu) souhlasí s pořízením fotografií v prostorách konání akce, s jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele a s užitím pro další PR účely provozovatele.
 7. Návštěvník vstupem do prostor akce Mejdan na střeše souhlasí s dodržování hygienických pravidel v souvislosti s nařízením vlády ČR.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v prostorách akce Mejdan na střeše.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo na náhradu škody na vybavení zařízení prostor (projektor, projekční plátno, oplocení, posezení, atd.). Při úmyslném zničení, poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat do prostor akce Mejdan na střeše osobě, která je pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních a návykových látek.
 11. Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách akce Mejdan na střeše.
 12. V případě porušení těchto pravidel je provozovatel akce Mejdan na střeše oprávněn návštěvníka vykázat z prostor a návštěvník je povinen na výzvu provozovatele, resp. jím pověřené osoby prostory opustit. Návštěvník v takovém případě nemá právo na vrácení vstupného. V případě, že návštěvník neuposlechne výzvy provozovatele k opuštění prostor, provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit příslušné představení. Návštěvník, který toto přerušení nebo zrušení představení zavinil svým jednáním, nese plnou odpovědnost za takto vzniklé škody.
 13. Děti musí být v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby, která za ně nese odpovědnost po celou dobu pobytu na akci Mejdan na střeše.
 14. V celém prostoru akce Mejdan na střeše platí zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.
 15. Vstup do areálu je na vlastní riziko držitele vstupenky.

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

 1. Pokud budou některá představení zrušena z důvodů, které nelze předvídat, (nelze předpovídat bouřku, blesky, silný vítr, výpadek elektrického proudu, atp.) dojde k selhání technických zařízení, lze nárokovat vrácení vstupného po předložení vstupenky za zrušené představení; právo na vrácení vstupného lze uplatnit nejpozději do 10 dnů od příslušné události, a to jen tehdy, pokud byl film promítnut jen do poloviny své stopáže.

 

V CELÉM PROSTORU AKCE MEJDAN NA STŘEŠE JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO: 

 1. Pohybovat se v místech, která jsou označená jako nebezpečná, či označena upozorněním Zákaz vstupu – nebezpečí úrazu.
 2. Manipulovat s otevřeným ohněm (pokud to není z provozních důvodů předem povoleno, např. během kulturních akcí), výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost.
 3. Vylepovat reklamní a informační plakáty, instalovat ostatní reklamní zařízení bez písemného souhlasu zodpovědné osoby provozovatele akce Mejdan na střeše.
 4. Do prostor konání akce přivádět zvířata, která by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních návštěvníků nebo dalších zvířat, a mohla by též rušit svým hlasitým projevem.
 5. Pořizovat během filmového představení jakékoli zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy na jakékoli zařízení umožňující zhotovení takových záznamů.
 6. Vstupovat do prostor konání akce Mejdan na střeše konaný v prostorách OC Forum a Kclubu bez platné vstupenky.
 7. Používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoli projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum. Vnášet do prostor konání akce střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen. Jakkoliv poškozovat majetek provozovatele akce Mejdan na střeše, včetně psaní, stříkání sprejem, škrábání, apod., úmyslně poškozovat jakékoli zařízení akce Mejdanu na střeše.

Akce které měly koule

Jak vypadá online degustace?

Jak vypadá online degustace?

Přizpůsobujeme se době covidové a připravujeme pro vás bezpečné alternativy tradičních eventů.

Autokino Ústí 2021 - tentokrát s Makro

Autokino Ústí 2021 - tentokrát s Makro

Bezpečná zábava trochu jinak. Autokino jsme pro vás připravili i v době po covidu!