Nezávazná poptávka

Všeobecné smluvní podmínky

Zprostředkování uměleckého vystoupení

Čl. I.
Prohlášení

Tyto Všeobecné podmínky (dále jen „VP“) upravují podmínky pro zprostředkování uměleckého vystoupení a s nimi souvisejících služeb včetně služeb s přidanou hodnotou pod obchodní značkou Dream PRO společností Dream PRO, s.r.o., se sídlem Praha 5, Holečkova 789/49, PSČ 150 00, IČ 242 65 951, DIČ CZ242 65 951 (dále jen „Agentura“), na základě smlouvy o zprostředkování uměleckého vystoupení. 

Umělcem (dále jen „umělec“) se rozumí každá fyzická, či právnická osoba, která vytváří umělecká díla nebo se svou interpretací podílí na vytváření nebo znovu vytváření uměleckých děl, která tímto způsobem přispívá k rozvoji umění a kultury a která ať již je nebo není v jakémkoliv pracovním svazku nebo jakémkoliv sdružení.

Objednatel zasláním své objednávky stvrzuje souhlas s obchodními podmínkami. Za zaslání objednávky se považuje využití objednávkového formuláře na webu Dream PRO.

Čl. II
Termín akce, místo, platební podmínky, způsob komunikace

Agentura neslibuje pravidelné zajišťování akcí. Reaguje na konkrétní dotazy a poptávky ze strany klienta. 

Agentura je povinna v případě akce poslat přesnou adresu místa konání, kontakt na zodpovědnou osobu v den akce, upřesnit co je to za akci, jaké vystoupení po umělci chce a předem s umělcem dohodnout platební podmínky vyhovující oběma stranám. 

Platba za vystoupení se provádí fakturací se splatností vždy do 14 pracovních dnů, pokud nebude domluveno jinak. 

Agentura a umělec mezi sebou volí způsob komunikace e-mailem nebo telefonickou domluvou. Poté na místě konání akce osobní domluva. Způsob potvrzení objednávky bude vždy potvrzeno v e-mailové komunikaci minimálně pět a dva dny před akcí. V den akce pak po telefonické komunikaci. Potvrzení akce v e-mailové komunikaci je závazné. 

Čl. III
Práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti ohrožující smluvené akce a že po odsouhlasení podmínek neučiní žádné úkony, které by pořádání akce mohlo ohrozit. 

Dále umělec svým souhlasem stvrzuje, že se bude na akci sjednané agenturou chovat zodpovědně v nejvyšší možné bezpečnosti a bude dbát na dobré jméno své i agentury. Pokud se tak nestane, má agentura právo ukončit s umělcem spolupráci a vymazat ho z databáze umělců. 

Umělec se souhlasem s inzercí zavazuje k aktivní spolupráci se serverem dreampro.cz a to především udržováním aktuálních vystoupení, cen a kontaktních údajů. 

Pro případ, že pořadatel nezajistí na pořádané akci umělecký výkon, resp. další sjednané služby v rozsahu uvedeném v podmínkách umělce, a současně nenavrhne umělci zajištění alternativního uměleckého výkonu, je povinen nahradit umělci ½ sjednaného honoráře dle domluvy s umělcem.

Čl. IV
Odstoupení od smlouvy

Pokud dojde ke zrušení vystoupení v posledních 10ti dnech před plánovaným termínem vystoupení bez řádného důvodu, je účinkující povinen zaplatit Agentuře smluvní pokutu ve výši 100% svého honoráře plus další poplatky a pokuty, které vzniknou Agentuře za zrušení vystoupením a to ihned na výzvu agentury. 

Čl. V
Nekonání akce/vystoupení

Pokud bude vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany, například přírodní katastrofa, epidemie apod., nebo z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události na straně vystupujícího výkonného umělce, např. vážné onemocnění, či úmrtí výkonného umělce, úraz, úmrtí v rodině atp., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu vzniklé škody. Odstupující strana je povinna shora uvedené skutečnosti písemně oznámit bez prodlení a druhé straně řádně doložit. Pokud se tak nestane, platí čl.II. 

Ze strany agentury platí, že pokud jí klient odřekne akci do pěti dní od konání samotné akce, je agentura povinna toto oznámit umělci neprodleně. V takovém případě nemá žádná ze stran nárok na honorář. 

Čl. VI
Odpovědnost umělce

Pokud se v rámci dohodnutého vystoupení ze strany umělce přihodí závada, újma na majetku, poškození cizí věci, je umělec povinen, tuto náhradu finančně vykompenzovat zadavateli, tedy agentuře v rozsahu poškození cizí věci a vyúčtování z poškozené strany.

Stejně tak platí ustanovení z druhé strany, kdy by klient na akci poškodil, či znemožnil vystoupení umělce. Tuto skutečnost je umělec povinen neprodleně hlásit agentuře, která jedná s klientem. 

Umělec je povinen dostavit se na místo vystoupení včas, tzn. Aby byl schopen zahájit své vystoupení ve sjednanou dobu. Výkon provede ve sjednaném rozsahu a v nejvyšší možné kvalitě. 

Čl. VII
Závěrečná ujednání

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti při souhlasu o smluvních podmínkách při registraci umělce na webu agentury Dream PRO www.dreampro.cz.  V ostatním se smluvní vztahy řídí platným občanským zákoníkem.

V platnosti od 1.3.2019

Dream PRO, s.r.o.