Nezávazná poptávka

Pravidla soutěže

FILMOVÁ SOUTĚŽ

VÝHERCI

Výherce bude zveřejněn vždy před začátkem promítání.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. ORGANIZACE SOUTĚŽE

1.1. Organizátor Soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže „Filmová soutěže“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost Dream PRO, s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha, zapsané pod spisovou značkou C 198981/MSPH Městský soud v Praze (dále pouze jako Organizátor).

Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky.

1.2. Účastníci Soutěže
Účastníkem Soutěže se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky a která u vjezdu do Autokina Ústí se prokáže platnou vstupenkou na promítání (dále pouze jako Soutěžící). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu k Organizátorovi Soutěže a osoby blízké těmto osobám či osoby spolupracující na této Soutěži. Soutěžící je seznámen s podmínkami a účastí v Soutěži Soutěžící projevuje svou vůli být Podmínkami vázán.

 

2. PRINCIPY SOUTĚŽE

2.1. Podmínky účasti v Soutěži
Podmínkou účasti v Soutěži je dodržení tohoto bodu:
prokázání se platnou vstupenkou při vjezdu do Autokina Ústí.

2.2. Určení výherce Soutěže
Výhercem se stává Soutěžící, který bude vylosován před začátkem promítání filmů, promítaných v Autokině Ústí od 07.05.2020 do 10.05.2020. Termíny promítání (filmů):

  • 07.05.2020 - 18:00, 22:00
  • 08.05.2020 - 18:00, 22:00
  • 09.05.2020 - 15:00, 18:30, 22:00
  • 10.05.2020 - 15:00, 18:30, 22:00

 

2.3. Doba trvání Soutěže
Soutěž probíhá při každém promítání filmu v Autokino Ústí v období od 07.05.2020-10.05.2020 a končí posledním promítáním v tomto časovém úseku („Ukončení Soutěže“).

2.4. Vyhlášení Soutěže
Organizátor vyhlásí jméno a příjmení vítěze, který přijel do Autokina Ústí, skrze reproduktory / LED TV před začátkem promítání daného filmu. Pokud výherce nezareaguje výstražnými světly či zatroubením do tří minut od vyhlášení vítěze, výhra propadá a to bez náhrady a náhradní výherce již nebude losován.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny těchto pravidel, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob, nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže.

2.5. Cena a její předání
Vítěz získá: 1x pizzu z Pizzeria & Ristorante PamPam nebo z Pizza Replay´s dle výběru Organizátora.
Výherce se musí ohlásit do tří minut od oznámení výherce. Poté bude výherci neprodleně donesena Organizátorem pizza do jeho vozu v místě Autokina Ústí. Nepodaří-li se Cenu předat bez zavinění na straně Organizátora, uplatní se postup popsaný v čl. 2.4.

 

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vjezdem do Autokino Ústí a projevením zájmu o zařazení do soutěže Soutěžící Organizátorovi vyjadřuje souhlas s právem Organizátora s bezplatným využitím jejich osobních údajů, SPZ jeho vozidla nebo obrázkových a zvukových záznamů týkajících se Soutěžícího a jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení a Organizátor je tak oprávněn Soutěžícího, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím e-mailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu Soutěžícího.

Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Právo Organizátora měnit Podmínky Soutěže
Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit tyto Podmínky. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadnou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným Soutěžícím důvody, proč je nezařadí do losování o výherci.

3.3. Právní rámec
Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jeho právní úpravou.

3.4. Oprávnění Organizátora
Ve všech sporných otázkách týkajících se Soutěže je posouzení sporné situace vyhrazeno Organizátorovi.

 

4. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli Soutěžícímu jakékoli jiné závazky a těmto z účasti na Soutěži nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

 

5. ÚČINNOST A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK

Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových stránkách https://www.dreampro.cz/autokino-usti_pravidla-souteze.

Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 07.05.2020.

Tyto Podmínky jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání Soutěže na webové stránce https://www.dreampro.cz/autokino-usti_pravidla-souteze.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.